Security – How to make it better

ทีมงานไปเจอ Presentation ของผมในงาน Netday ปี 2007 ประมาณ 11 ปีมาแล้ว ดูแล้วเนื้อหายังเข้ากับปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ถ้าสนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่ https://www.ku.ac.th/netday2007/paper/Netday%20Security%20Montai.pdf