เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ CISSP

จากข้อมูลล่าสุด จะประกอบไปด้วยเนื้อหาใน 8 หัวข้อ ประกอบไปด้วย

Security and Risk management 15%

Asset Security 10%

Security Architecture and Engineering 13%

Communication and Network Security 14%

Identity and Access Management 13%

Security Assessment and Testing 12%

Security Operation 13%

Software Development Security 10%

ข้อสอบอยู่ระหว่าง 100-150 ข้อ แล้วแต่ระบบ จะจัดให้ในเวลา 3 ชั่วโมง ต้องสอบให้ได้ 700 คะแนน จาก 1000 คะแนน ถึงผ่านครับ ไว้ผมจะกล่าวถึงในแต่ละหัวข้อต่อไป ข้อมูลจาก https://www.isc2.org/-/media/ISC2/Certifications/Ultimate-Guides/UltimateGuideCISSP-Web.ashx?la=en&hash=E98F3E3FFFD76FEE18154D3C2A135D68806AE69B